Tiếp nhận, Tư vấn

Thiết ké đưa ra phương án thi công

Báo giá

Dự toán chi phí

Tạm ứng

Xác nhận đặt hàng

Sản xuất

Sản xuất theo đơn đặt hàng

Lắp Đặt

Thi công nhanh

Bàn giao

Thi công nhanh